Et helt igennem bæredygtigt projekt

Projekt FleXskrald er støttet af midler fra EU’s strukturfond  og løber i perioden 2019-2022.

 

Formålet med projektet

FleXskrald er til for at øge genanvendelsen af affald fra butikker og kontorer i Aalborg, kombineret med beskæftigelse af medarbejdere med særlige udfordringer.

Mange butikker har i dag udfordringer med at håndtere og sortere deres affald korrekt og efterspørger behov for nye og mere bæredygtige ordninger, hvor der kan tages optimal hensyn til butikkernes forskellige affaldsmængder og -typer, samt miljømæssig bortskaffelse heraf.

 

15 ton daglig affald i midtbyen

I Aalborg Midtby skønnes det at der dagligt afhentes i størrelsesorden 15 tons genanvendeligt pap, papir og plast emballage, som butikkerne enten selv bortskaffer, bortskaffer via private vognmænd eller som bortskaffes sammen med dagsrenovationen.

Affaldsindsamlingen i FleXskrald udføres i praksis med den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture Nordjylland, der er ansvarlig for afhentning af affaldet og via et samarbejde med bl.a. varehusene Salling og Føtex får mulighed for at lave 2 omlastningscentre i hver ende af gågadesystemet i midtbyen. Salling og Føtex stiller deres affaldsanlæg (containere og affaldspresser m.m.) til rådighed for behandlingen af det indsamlede pap, papir samt blød plast. Herfra afhentes affaldet via de affaldsselskaber som varehusene i forvejen har aftaler med.

 

Affaldet afhentes i eldrevne køretøjer

Affaldet indsamles ved butikkerne ved hjælp af el-drevne køretøjer (cykler, scootere eller varebiler), hvilket vil reducere både energiforbrug og CO2-udledning. Ved el-baseret afhentning skønnes det, at der optimalt kan spares omkring 500L diesel om ugen, når projektet er fuldt indfaset. Hertil vil støjgener og partikelforureningen fra dieseldrevne last- og varebiler blive reduceret væsentligt.

 

App sikre bæredygtig afhentning

Til bestilling af afhentning samt korrekt registrering af det genanvendelige affald fra butikkerne, er der udviklet en digital løsning, leveret af firmaet Rezycl. Via en særlig app kan butikkerne melde ind, at de gerne vil have afhentet affald og via løsningen vil den afhentede affaldsmængde og -type også blive registreret.