Et helt igennem bæredygtigt projekt

Projekt FleXskrald er støttet af midler fra EU’s strukturfond  og løber i perioden 2019-2022.

 

Formålet med projektet

FleXskrald er til for at øge genanvendelsen af affald fra butikker og kontorer i Aalborg, kombineret med beskæftigelse af medarbejdere med særlige udfordringer.

Mange butikker har i dag udfordringer med at håndtere og sortere deres affald korrekt og efterspørger behov for nye og mere bæredygtige ordninger, hvor der kan tages optimal hensyn til butikkernes forskellige affaldsmængder og -typer, samt miljømæssig bortskaffelse heraf.

 

15 ton daglig affald i midtbyen

I Aalborg Midtby skønnes det at der dagligt afhentes i størrelsesorden 15 tons genanvendeligt pap, papir og plast emballage, som butikkerne enten selv bortskaffer, bortskaffer via private vognmænd eller som bortskaffes sammen med dagsrenovationen.

Affaldsindsamlingen i FleXskrald udføres i praksis med den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture Nordjylland, der er ansvarlig for afhentning af affaldet og via et samarbejde med bl.a. varehusene Salling og Føtex får mulighed for at lave 2 omlastningscentre i hver ende af gågadesystemet i midtbyen. Salling og Føtex stiller deres affaldsanlæg (containere og affaldspresser m.m.) til rådighed for behandlingen af det indsamlede pap, papir samt blød plast. Herfra afhentes affaldet via de affaldsselskaber som varehusene i forvejen har aftaler med.

 

Affaldet afhentes i eldrevne køretøjer

Affaldet indsamles ved butikkerne ved hjælp af el-drevne køretøjer (cykler, scootere eller varebiler), hvilket vil reducere både energiforbrug og CO2-udledning. Ved el-baseret afhentning skønnes det, at der optimalt kan spares omkring 500L diesel om ugen, når projektet er fuldt indfaset. Hertil vil støjgener og partikelforureningen fra dieseldrevne last- og varebiler blive reduceret væsentligt.